Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de "beheerder")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)" in dit Privacybeleid.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor registratie tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heb je wat betreft je informatie?

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's onze Verklaring gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting

SiteGround Spanje S.L.

Wij hosten onze website bij SiteGround Spain S.L.. De provider is SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spanje (hierna te noemen SiteGround Spain S.L.).

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van SiteGround Spain S.L. raadplegen: https://de.siteground.com/privacy.htm.

Wij gebruiken SiteGround Spain S.L. op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. We hebben een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring Gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de gegevens worden verzameld.

Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

admedicum® GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Keulen

Telefoon: +49-2236-94733-60
E-mail: info@admedicum.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Verder, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of van andere bedrijven die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming in niet-veilige niet-EU-landen actief zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties en jij als betrokkene hebt geen mogelijkheden om jezelf voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonlijke gegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE MAKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te eisen dat wij gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde partij overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Verwerkingsbeperkingen op aanvraag

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij gewoonlijk enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier werd/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Ongevraagde e-mails weigeren

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u apart informeren in combinatie met dit Gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

CDN (Content Delivery Network) 

Deze website maakt gebruik van CDN's voor een modern ontwerp en weergave van de aangeboden inhoud op verschillende eindapparaten.

Om de laadsnelheid van onze webpagina's te verhogen, gebruiken we CDN's (Content Delivery Network) om bibliotheken bij je browser af te leveren. Als je een van deze bibliotheken al hebt gedownload door een CDN van een andere website te bezoeken, heeft je browser toegang tot de kopie in de cache. Als je browser geen kopie in de cache heeft of het bestand om een andere reden downloadt, wordt je IP-adres tijdens de verbinding met de CDN-server doorgegeven aan de provider. De opslagperiode van je gegevens wordt bepaald door de provider.

De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om u een goed functionerende internetaanwezigheid te bieden. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geoptimaliseerde presentatie van de inhoud.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de gegevens in het contactformulier en alle contactinformatie die daarin wordt verstrekt door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, of uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van de gebruiker gedragspatronen (bijvoorbeeld cookies of apparaat vingerafdrukken). De door Google geregistreerde informatie wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de beheerder van deze website te leveren. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt het opslaan en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google afgesloten en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld altijd een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg daarvan wordt de YouTube-server op de hoogte gesteld van welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account terwijl je onze website bezoekt, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat je bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op je apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. vingerafdruk van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden gestart nadat je bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR is dit een gerechtvaardigd belang. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, raadpleeg je het privacybeleid voor YouTube-gegevens onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google-lettertypen

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de beheerder. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als je browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt dat op je computer is geïnstalleerd.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe lettertypen

Om een uniforme weergave van bepaalde lettertypes te garanderen, gebruikt deze website lettertypes genaamd Adobe Fonts, geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer je pagina's van deze website opent, zal je browser automatisch de vereiste lettertypes rechtstreeks van de Adobe-site laden om ze correct te kunnen weergeven op je apparaat. Als gevolg hiervan maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Zo komt Adobe te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er geen cookies opgeslagen in verband met de levering van de lettertypen.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de beheerder. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Lees voor meer informatie over Adobe Fonts het beleid onder: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De Privacyverklaring van Adobe kan worden ingezien op: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar het wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google-lettertypen te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties op onze website gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google lezen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet gewaarschuwd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de beheerder tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende koppelingen: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Akismet 

We gebruiken Akismet op deze website. De provider is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS.

Akismet wordt gebruikt om te controleren of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert Akismet het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert Akismet verschillende gegevens (zoals het IP-adres, de tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of de muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Automattic.

De analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De provider Automattic verwijst naar de standaard contractuele clausules van de EU voor gegevensoverdracht naar de VS. Raadpleeg voor meer informatie over Akismet het privacybeleid van Automattic op: HTTPS://AUTOMATTIC.COM/PRIVACY/.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Twemoji

Binnen ons WordPress blog worden zogenaamde emoji's (of smilies) gebruikt die worden verkregen van externe servers (zogenaamde CDN's). De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emojibestanden naar uw browser te kunnen sturen. De emoji-service wordt geleverd door Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Het privacybeleid van Automattic: HTTPS://AUTOMATTIC.COM/PRIVACY/. De provider Automattic beroept zich op de standaard contractuele clausules van de EU voor gegevensoverdracht naar de VS.

De serverdomeinen van de gebruikte CDN's zijn s.w.org en twemoji.maxcdn.com. Ze worden alleen gebruikt voor een snelle en veilige overdracht van de bestanden. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden kort na de overdracht verwijderd.

Het gebruik van emoji's is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De sitebeheerder heeft een legitiem belang bij een aantrekkelijk ontwerp van zijn online aanbod.

7. Verwerking van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het opstellen, inhoudelijk regelen en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of als dit nodig is voor factureringsdoeleinden. De wettelijke basis voor deze processen is art. 6(1)(b) GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen. Dit doet geen afbreuk aan wettelijke archiveringstermijnen.

8. Online audio- en videoconferenties (conferentiehulpmiddelen)

Gegevensverwerking

We gebruiken onder andere online vergaderhulpmiddelen voor de communicatie met onze klanten. De tools die we gebruiken staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma en door ons. De conferentieprogramma's verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegankelijk maakt om de programma's te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). Daarnaast verwerken de conferentieprogramma's de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van online communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, opnames in de cloud, chat/ instant messages, voicemail, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentiehulpmiddelen worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6(1)(b) GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van opslag

Gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

We gebruiken de volgende conferentiemiddelen:

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat verplicht is volgens de privacywetgeving en dat garandeert dat zij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

9. Omgaan met gegevens van aanvragers

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in verband met de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken we alle gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) als deze nodig zijn om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgronden voor het bovenstaande zijn § 26 BDSG volgens de Duitse wet (onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie resulteert in uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 BDSG en Art. 6(1)(b) GDPR om de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem te implementeren.

Gegevensarchiveringsperiode

Als we je geen baan kunnen aanbieden of als je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de gegevens die je hebt ingediend op basis van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) te bewaren tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), vindt de verwijdering pas plaats als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u hiervoor toestemming hebt gegeven (Artikel 6(1)(a) GDPR) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering in de weg staan.

10. Onze optredens op sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden er talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent aangemeld bij uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kun je op interesses gebaseerde advertenties zien binnen en buiten je aanwezigheid op sociale media. Als je een account hebt bij het sociale netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop je bent ingelogd of waarop je bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de social media-portalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale mediaportalen.

Wettelijke basis

Onze sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f GDPR. De analyseprocessen die worden geïnitieerd door de sociale netwerken kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 (1) (a) GDPR).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. Facebook) beschermen.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale mediaportalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de aanwezigheid van sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens de verklaring van Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

We hebben een overeenkomst getekend met Meta over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingen wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Je kunt je advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in je gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

We maken gebruik van de short message service Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Je kunt je Twitter-privacyinstellingen aanpassen in je gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Raadpleeg het privacybeleid van Twitter voor meer informatie: https://twitter.com/privacy.

LinkedIn

We hebben een LinkedIn profiel. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als je LinkedIn advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor meer informatie over hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen we je naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met jouw persoonlijke gegevens kun je vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

WordPress Lightbox Plugin